Rädsla och ångest i samband med utmattningssyndrom : Åtta berättelser ur ett inifrånperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Författare: Charlotte Svärdskog; [2010]

Nyckelord: burnout; anxiety; fear; experiences;

Sammanfattning:

Stressrelaterad ohälsa återfinns bland de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro i Sverige enligt statistik 2009. För att namnge stressrelaterad ohälsa används bl a utbrändhet, utmattningssyndrom och utmattningsdepression. Den förstnämnda benämningen anses som en olämplig felaktigt förmedlande direktöversättning ifrån det engelska ordet burnout medan den andra och tredje benämningen används och fungerar som erkända begrepp. Det utmattade tillståndet innebär en mängd fysiologiska och psykiska besvär däribland den basala emotionen rädsla och komplexa emotionen ångest. Syftet med undersökningen var att djupstudera dessa emotioner i samband med utmattningssyndrom. I undersökningen deltog 8 personer med erfarenhet av fenomenet. Skriftligen beskrivna svar bearbetades och analyserades enligt metoden meningskoncentrering. I resultatet redovisas fysiologiska och psykiska upplevelser i samband med rädsla och ångest samt tankar och beteenden som upplevdes föregå och/eller förvärra rädslan och ångesten. Upplevelserna kännetecknades av mångfald och gemensamhet där djupgående beskrivningar kan bidra till en ökad kunskap och förståelse samt utgöra en grund för identifiering. Rädslan och ångesten utgör en del i en upplevd komplex problematik kring utmattningssyndrom .

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)