Vad påverkar den ekonomiska bedömningen av medlemskap i bilpooler hos bilpoolsmedlemmar? -Ett critical case av bilpoolsmedlemmar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: The study intends to provide a greater understanding of what influences the economic assessmentfor a car sharing membership. The study is structured through a qualitative survey, involving carsharing members' experiences. The information is gathered through the execution of eleven semistructuredtelephone interviews. The authors has received contact with the respondents throughcooperation with the car sharing project Wallenstam Drive.The study's results indicate that car sharing users consider car sharing service more affordablethan owning a car, but still by numbers of reasons choose to own a car.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)