Redovisning av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv : En komparativ studie mellan små och stora noterade företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: IFRS 3 – Rörelseförvärv antogs 2005 i syfte att förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten för börsnoterade företag. Utfallet blev däremot att andelen goodwill ökade i stora svenska börsnoterade företag, vilket anses medföra en försämrad transparens i de finansiella rapporterna. Företag med ett lägre börsvärde tenderar att ha färre externa intressenter som ställer krav på genomlysningen av de finansiella rapporterna. Syftet med denna studie är därför att jämföra hur redovisningen skiljer sig åt avseende immateriella tillgångar vid rörelseförvärv mellan små och stora företag noterade i Sverige. 73 årsredovisningar från företag noterade på Nasdaq First North Premier har bearbetats och sammanställts. Resultatet har sedan jämförts mot tidigare studier genomförda på stora börsnoterade företag. Studiens resultat visar på att små noterade företag i jämförelse mot stora noterade företag: redovisar en större andel goodwill av köpeskillingen, specificerar i mindre utsträckning vad de förvärvade immateriella tillgångarna består av och har en större andel goodwill i relation till totala tillgångar. Däremot visar resultatet att det inte råder någon större skillnad mellan små och stora noterade företag när det gäller nedskrivning av goodwill. Ett förslag på framtida forskning som uppsatsförfattarna bedömer relevant är en kvalitativ forskningsansats som undersöker hur externa intressenter ställer sig till en hög andel goodwill respektive identifierbara immateriella tillgångar i företags balansräkningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)