En flödesanalys hos Saltå Kvarn - med fokus på två produkter

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Författare: Delil Dölcü; Linus Nordin; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna rapport har varit att studera produktionsflöden i företaget Saltå Kvarn. Efter ett tidskrävande avgränsning i företaget hittades det till slut vilka två produkter som skulle analyseras. Dessa två produkter är röda linser 500 g och russin 500 g. De två produkterna är två av Saltå Kvarns storsäljare och är därför strategiskt viktiga. Med hjälp av olika teoretiska modeller har dessa produkter analyserats, Detta har medför att det identifierats slöserier samt möjliga lösningar till dessa. Genom datainsamling och flödeskartläggning av de två produkterna har det möjliggjorts att problemen kan identifieras i flödena. Datainsamlingen bestod utav diverse möten och intervjuer. Flödet som det ska fokuseras på är inflödet av de två produkterna från producent till Saltå Kvarns färdigvarulager. I och med identifieringen av problemen med bägge produkter var det tydligt att röda linser har störst förbättringspotential. Lösningarna har presenterats i form av rekommendationer som företaget kan ta del utav. Rekommendationerna har gjort för produkten röda linser främst. En av dessa lösningar är att ge större ansvar till företag som fungerar som mellanhand i flödet av röda linser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)