Kommunikation mellan elever i matematiskt samarbete : Elever i grundskolans senare år kommunicerar då BBB och EPA metoden praktiseras

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Genom att lyfta kommunikation som verktyg i matematisk problemlösning kan elevers möjlighet till måluppfyllelse öka. Kommunikation mellan elever i grundskolans senare år synliggörs i denna studie som även vill ge svar på i vilka former kommunikation visar sig. Eleverna arbetade med arbetsmetoden eget, par, alla (EPA) som rekommenderas av skolverket, samt bra, bättre, bäst metoden (BBB). Metoden utvecklades i ett aktionsforskningsprojekt som pågick 2016 till 2017 i samarbete mellan Norrköping och Linköpingsuniversitet. En forskningsgrupp utvecklade ett arbetssätt som eleverna namngav bra, bättre, bäst metoden, vilken inkluderar en nätbaserad uppgiftsbank som baseras på elevarbeten. Denna studie innefattar enskilda intervjuer med 16 elever. Därtill digitalinspelades 76 elever under matematiskt problemlösningsarbete där fenomenografisk analysmetod genomfördes. Resultatet visade att kommunikationsutbytet mellan eleverna varierade beroende på vilken arbetsmetod som användes, samt att elevernas olika kunskapsnivåer inte märkbart påverkade den kommunikation som framkom under gruppsamarbetet. Studien visar att gruppernas uppbyggnad är en viktig faktor för att höja kvalitén i elevernas arbeten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)