Åkerböna till slaktkyckling - effekt av enzymtillsats

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Sammanfattning: I Sverige är soja det vanligaste proteinfodermedlet inom fjäderfäproduktionen. Att utfodra med inhemska proteinfodermedel istället för soja kan göra slaktkycklingsproduktionen mer hållbar. I Sverige är åkerbönan ett alternativ att ersätta sojan med då den är rik på råprotein och skördarna i landet har ökat de senaste åren. Åkerbönan innehåller dock antinutritionella substanser (ANS) så som tanniner, trypsininhibitorer och lektiner, som försämrar näringsupptaget hos kycklingen. Vitblommig åkerböna innehåller låg mängd av tanniner, men innehåller däremot trypsininhibitorer och lektiner, vilket kan medföra att det blir svårare för kycklingen att tillgodogöra sig protein, vilket kan leda till försämrade produktionsegenskaper. För att minska effekten av trypsininhibitorer och lektiner kan fodret upphettas, dock kan det bli minskad tillgänglighet av exempelvis aminosyror vid upphettning. De exogena enzymtillsatserna xylanas och fytas används redan idag i foder till slaktkyckling och det är därför av intresse att tillsätta ytterligare enzymtillsats för att göra råprotein och aminosyror mer tillgängliga för slaktkycklingen. I denna studie undersöktes effekten på slaktkycklingen vid tillsats av proteas i ett foder med en inblandning av 20 % vitblommig åkerböna. I studien ingick tre foderbehandlingar; en positiv kontrollgrupp (positiv) som fick ett foder där protein och aminosyror gavs enligt utfodringsnorm, en negativ kontrollgrupp (negativ) som fick protein och aminosyror under utfodringsnorm och en grupp som fick samma foder som negativa kontrollgruppen men med tillsats av proteas och amylas (enzym). I studien undersöktes enzymernas påverkan på tillväxt, foderintag, foderomvandlingsförmåga, bukspottkörtelvikt, levervikt, träck, fothälsa och slaktkroppsegenskaper. Resultaten i studien visade ingen skillnad mellan negativ och enzym för samtliga uppmätta parametrar. Dock kan omständigheter kring detta försök som att försöket utfördes i ett försöksstall, att fodret värmdes upp vid pelletering och att proteas gavs i kombination med andra enzymer ha påverkat resultaten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)