Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c fasteplasmaglukos hos vuxna vid typ 2-diabetes En systematisk översiktsartikel

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: SammanfattningTitel: Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c och fasteplasmaglukos hosvuxna vid typ 2-diabetes - En systematisk översiktsartikelFörfattare: Ida Andersson och André HesselinkHandledare: Heléne Bertéus ForslundExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Idag lever fler än 463 miljoner med diabetes, ca 90% utgörs av typ 2-diabetesmellitus (T2DM). Översiktligt behandlingsmål vid T2DM är att förhindra och försenadiabeteskomplikationer. Kosten är central i behandlingen där regelbundna måltider sägskunna bidra till god metabol kontroll. Socialstyrelsen kom 2011 ut med information om attdet saknas vetenskaplig evidens att rekommendera regelbundna måltider vid T2DM. Efterdetta har nya studier kommit ut om ämnet vilket motiverar en granskning av dagensforskning.Syfte: Att studera den evidens som finns om måltidsfrekvens vid T2DM och undersöka omett visst antal måltider kan bidra till en förbättring av HbA1c eller fasteplasmaglukos (FPG).Sökväg: I litteratursökningen användes PubMed och Scopus. I Cochrane kontrolleradestidigare genomförda systematiska översiktsartiklar.Urvalskriterier: Inklusionskriterier: Vuxna med T2DM, humanstudier, RCT-studier,intervention om en ändring av antal måltider/dag. Effektmått: HbA1c och FPG.Exklusionskriterier: Pre-diabetes, nedsatt glukostolerans, flera interventioner samtidigt.Datainsamling och analys: Litteratursökningen resulterade i 1753 träffar varav 13 artiklarinkluderades efter kontroll av titel och abstract. Efter fulltextgranskning inkluderades sexartiklar vidare till kvalitetsgranskning och evidensgradering.Resultat: För HbA1c och FPG visades en signifikant effekt i två studier. Papakonstantinou etal. (n=12, I=6 måltider / dag, K=3 måltider/dag) visade förbättring på HbA1c, -0,37 (p<0,001).Kahleova et al. (n=54, I=6 måltider/dag, K=2 måltider/dag) visade försämring på FPG, +0,31(p=0.004). Övriga studier visade inga signifikanta skillnader.Slutsats: Det finns begränsad vetenskaplig evidens (++) att måltidsfrekvens påverkar HbA1coch FPG hos vuxna med T2DM.Nyckelord: Typ 2 diabetes mellitus, måltidsordning, HbA1c, glukos2Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitetAvdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutritionAbstractTitle: The effect of meal frequency on HbA1c and fasting plasma glucosein adults with type 2 diabetes - A systematic reviewAuthors: Ida Andersson and André HesselinkSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Jenny van OdijkProgramme: Programme in Dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 1, 2020Background: Diabetes affects the lives of over 463 million people, globally, with type 2diabetes (T2DM) accounting for ca. 90% of cases. The main treatment strategy for T2DMinvolves the prevention of both short- and long-term complications. Diet plays a central roleand regular meal-times are often cited as a key factor in promoting good metabolic control. In2011, Sweden’s National Board of Health and Welfare stated that there was no scientificevidence that regular meal-times benefited patients with T2DM. However, new clinicalstudies in this area have been published and a review of the available literature is warranted.Objectives: To review the evidence regarding meal frequency and T2DM and whether thenumber of meals per day can improve levels of HbA1c or fasting plasma glucose (FPG).Search strategy: Databases searched included PubMed and Scopus, as well as Cochrane tocontrol for previously published systematic reviews.Selection criteria: Adults with T2DM, human RCT-studies, interventions related to changesin number of meals per day. Outcomes: HbA1c and FPG. Studies related to pre-diabetes;glucose intolerance; and with multiple, simultaneous interventions were excluded.Data collection and analysis: The literature search resulted in 1753 articles of which 13were identified as relevant after a review of title and abstract. After a full-text review, sixarticles were selected for assessment of study design and evidence quality.Main results: Two studies showed a significant effect on the outcomes HbA1c and FPG.Papakonstantinou et al. (n=12, I=6 meals/day, K=3 meals/day) showed an improvement inHbA1c, -0.37 (p<0.001). Kahleova et al. (n=54, I=6 meals/day, K=2 meals/day) showed anegative effect on FPG, +0.31 (p=0.004). Other studies showed no significant differences.Conclusion: There is limited scientific evidence (++) that meal frequency has an effect onHbA1c and FPG among adults with T2DM.Keywords: Type 2 diabetes, meal-timing, HbA1c, glucose

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)