Vi är inga robotar! - En enkätstudie som undersöker arbetsmiljön för barnmorskor som arbetar på svenska vårdinrättningar.

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Forskning påvisar att en stressig arbetsmiljö innebär påfrestningar på barnmorskors hälsa. Tidigare forskning visar även att brister i arbetsmiljön kan ha negativ inverkan på vården till patienterna. Studien har som syfte att bidra med kunskap om barnmorskors arbetsmiljö och om den påverkar kvaliteten och rättssäkerheten i det arbetet de utför gentemot patienter. En kvantitativ tvärsnittsstudie har utförts med hjälp av digitala enkäter. I studien deltog 131 barnmorskor. Data analyserades i SPSS och har redovisats i form av deskriptiv statistik, en korrelationstabell samt beskrivande text och citat. Till studien har teorier kring offentlig förvaltning, New Public Management och Job demand- resource modellen använts. Resultatet visar att barnmorskorna upplever ett högt arbetstempo och att kvaliteten i vården ofta upplevs som otillräcklig. Starkast korrelation med variablerna som berör kvalitet var; att inte ha tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete, högt arbetstempo och stress. Närmare hälften av barnmorskorna uppgav att de ofta övervägt att byta arbete och över en tredjedel att de övervägt att lämna barnmorskeyrket helt. Majoriteten uppgav att arbetsmiljön och vården till patienterna skulle förbättras om fler barnmorskor anställs. Resultatet i studien indikerar att faktorer i barnmorskornas arbetsmiljö har konsekvenser för kvaliteten och därmed rättssäkerheten i det arbetet de utför gentemot patienter. En bakomliggande orsak till problemet skulle kunna vara ökade krav på tids- och kostnadseffektivitet genom New Public Management som fått konsekvenser för kärnverksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)