Bemötande av patienter med långvarig smärta ur ett genusperspektiv En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Cirka 35% av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta (LS) och de ges olika bemötanden byggda på subjektiva bedömningar av vårdpersonalen samt baserat på hur patienten hanterar sin kroniska smärta. Syftet med litteraturstudien är att belysa hur kvinnor respektive män med LS bli bemötta inom vården. Den här studien genomfördes som en icke-systematisk litteraturstudie. Vid noggrann analys av tolv artiklar framkom två huvudteman: Stereotypa normer hos vårdpersonalen och Copingstrategier avgör strategi för bemötande. Resultatet visar att hur sjuksköterskan bemöter patienter med LS är påverkat av stereotypiska normer som föreligger, exempelvis vilka copingstrategier som används, psykisk ohälsa och/eller sociala roller som normer. Långdragna vårdprocesser och ojämlik behandling av patienter med LS innebär lidande och felfördelade resurser. Det är viktigt att sjuksköterskor i sin omvårdnadsroll är medvetna om och har kunskap kring hur stereotypa normer påverkar bemötandet av patienter med LS.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)