Fler kvinnor i styrelser för en mer hållbar framtid? : En kvantitativ studie om hur andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser påverkar CSR-prestation

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Corporate Social Responsibility (CSR) är ett aktuellt ämne, då både lagstiftare och samhället i stort ställer allt högre krav på att företag ska ta socialt ansvar. Det finns flera olika drivkrafter bakom CSR, och en potentiell faktor är könsfördelningen i styrelsen. Flera tidigare studier visar ett positivt samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och företagets CSR-prestation. Vidare belyser flera studier att det kan finnas en critical mass angående kvinnor i styrelsens möjlighet att påverka, och att det krävs minst tre kvinnor för att de ska ge en effekt. Denna studie syftar därför till att undersöka om sambandet mellan kvinnor och CSR även existerar i Sverige. Vi använder Folksams Index för ansvarsfullt företagande som mått på CSR-prestation och samlar manuellt in data för könsfördelning i styrelser. Utifrån ett urval av 833 företagsår från svenska börsnoterade företag under åren 2007, 2009, 2011 och 2013 finner vi ett positivt samband mellan kvinnlig representation i styrelser och CSR-prestation efter kontroll för andra vanliga drivfaktorer bakom CSR. De faktorer som kontrolleras för är styrelsestorlek, företagsstorlek, lönsamhet, skuldsättningsgrad samt fasta effekter i form av år och bransch. Vi finner även stöd för att det finns en critical mass även i Sverige. Resultatet indikerar att CSR-prestationen förbättras redan när antalet kvinnor i styrelsen är två och detta skiljer sig mot tidigare studier som funnit att det kritiska antalet är tre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)