Den osynliga sjukdomen - Att leva med endometrios : En kvalitativ metasyntes

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Cirka 176 miljoner kvinnor över hela världen lider av endometrios. Endometrios är en kronisk obotlig sjukdom premenopausalt, som för med sig symtom så som smärta, kronisk bäckensmärta, dyparenui, dysmenorré samt trötthet. Endometrios är en underdiagnostiserad diagnos och det tar lång tid innan diagnosen fastställs. Barnmorskans roll är att stödja och individanpassa kvinnans behov av vård för att kvinnan ska uppnå hälsa, både sexuellt och reproduktivt. Syfte: Syftet med denna metasyntes är att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. Metod: Metoden för denna studie var en kvalitativ metasyntes med metaetnografisk analysmetod. Totalt kvalitetsgranskades 19 artiklar varav 15 gick igenom kvalitetsgranskningen och sammanställdes till ett resultat. Resultat: Två kategorier identifierades; Endometrios påverkar kropp, själ och psyke och Kvinnans möte med sjukvården samt sju underkategorier identifierades. Resultatet pekade på att kvinnorna dagligen påverkas av sin endometriosdiagnos. Kvinnorna påverkas både fysiskt och psykiskt. Detta påverkar i sin tur kvinnans relationer, sexualitet, arbetsliv samt socialt umgänge. Slutsats: Kvinnan blir psykiskt och fysiskt påverkad till följd av sin endometriosdiagnos. Diagnosen påverkar kvinnan genom hela livet. Sjukvårdens bemötande av dessa kvinnor synliggjordes där brist på kunskaps och förståelse identifierades. Det är av största vikt för barnmorskan att känna till kvinnans upplevelser av att leva med endometrios, detta för att hjälpa kvinnan att uppnå hälsa. Klinisk Tillämpbarhet: Resultatet från denna studie kan användas som material för vårdpersonal och personer i kvinnans närhet i mötet med kvinnor som diagnostiseras eller har diagnostiserats med endometrios. Detta för att få en bredare förståelse och ökad kunskap om kvinnors upplevelse av att leva med endometrios.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)