Märk väl!- Problematik vid varumärkesexpansion

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar problematiken kring utvidgning av varumärken samt aspekter och riktlinjer som företag bör följa i dess genomförande. Då ett varumärke kan anses vara en stor tillgång för företagen och besitta dolda tillgångar bör varumärket vårdas med stor omsorg. Förändringar av märket bör genomföras med stor försiktighet och med ett väl genomarbetade strategiupplägg. En utvidgning av varumärket representerar precis en sådan förändring och omställning som företag bör lägga stor tankeverksamhet bakom. Det här eftersom konsumenterna på den tänka expansionsmarknaden, genom sina åsikter och inställningar till varumärket, är de som slutligen avgör huruvida utvidgningen blir en framgång eller ej. Tillsammans med att företaget bör vara insatta i konsumenternas uppfattning och åsikt om varumärket, dels innan och dels efter, är applicerandet av någon form av mätmetod lämplig. Det här eftersom det kan indikera om någon uppfattnings- och åsiktsförändring har skett hos konsumenterna i samband med en märkesexpansion. För att genomföra sådan mätning krävs att företag vet vad denna metod skall inkludera så den verkligen mäter vad som anses vara av viktig karaktär, dels ur konsuments ögon och dels ur företagets perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)