Att använda marxism? Marx i den introducerande sociologilitteraturen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Simon Frohlund; [2019]

Nyckelord: Marx; Marxism; Sociologi; Kurslitteratur; Social Sciences;

Sammanfattning: Studien granskar de kontrasterande bilder av Karl Marx teorier och marxismen som ges av sociologiutbildningar på svenska universitet. Genom intervjuer med undervisande sociologer och en litteraturstudie över den vanligaste introduktionslitteraturen visar jag några centrala skiljelinjer inom sociologin. En riktning främst representerad av Anthony Giddens & Philip W. Suttons bok Sociologi (2014) behandlar Marx som en teoretiker med en strukturalisk tendens, med ett enkelt och dualistiskt klassbegrepp som övergripande förklaring och med ett deterministiskt revolutionsbegrepp. Uppkomsten av mer komplexa teorier å ena sidan och Sovjetunionens fall å andra sidan har inneburit att Marx teorier måste ses som antingen helt eller delvis förlegade. En annan tendends representerad av en grupp intervjupersoner och böcker tenderar å andra sidan att se Marx metod som en dialektisk växelverkan mellan struktur och handling, att klassbegreppet är komplext och beroende av den gällande abstraktionsnivån, samt att Marx i dag är mer relevant än någonsin. Det förstnämnda perspektivet använder marxismen som en uppsättning intressanta och valbara idéer. Det sistnämnda bygger marxismen som en sammanhängande helhet med en förmåga att utvecklas och appliceras på nya områden. Även om samtliga intervjupersoner betonar helheten mellan Marx teorier så tenderar undervisningen på olika sätt att placera helheten i skymundan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)