Hur kan IKEA Family utvecklas för att skapa ökad kundlojalitet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning: Sammanfattning  Titel: Hur kan IKEA Family utvecklas för att skapa ökad kundlojalitet?   Datum: 2022-06-03  Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp   Författare: Johanna Lundh och Flora Trast  Handledare: Anders Parment  Sökord: IKEA Family, IKEA, kundlojalitet, kundklubb, kundnöjdhet, kundengagemang  Problemformulering: Denna uppsats ämnar undersöka om det finns potentiella brister inom IKEA Family, vilka dessa brister är samt vilken förbättringspotential det finns för IKEA Family för att generera högre kundlojalitet.   Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hur IKEA Family bör vara utformad utifrån ett kundlojalitetsperspektiv, samt om det finns några specifika förmåner och möjliga förbättringspunkter som är avgörande för att medlemmarna ska vara lojala. Dessutom kommer det undersökas vilka förmåner kundklubbsmedlemmar anser är avgörande för en väl fungerande kundklubb.  Teori: Teorikapitlet behandlar teorier inom kundlojalitet, kundklubbar, kundnöjdhet, kundengagemang, relationsmarknadsföring och Word of mouth.   Metod: Uppsatsen är baserad på en kvalitativ forskningsstrategi med strukturerade intervjuer. Angreppssättet är abduktiv och forskningsdesignen som har används är en fallstudie då det är ett enskilt företag som undersöks.   Slutsatser: IKEA Familys medlemmarna efterfrågar fler förmåner i form av rabatter och andra erbjudanden som inte erbjuds av kundklubben idag. De förmåner som efterfrågas är främst personliga erbjudanden, rabatter och bonusar. Utöver detta visar denna studie på en avsaknad av kommunikation, där en ökad kommunikation krävs för att medlemmarna ska bli mer engagerade i IKEA Family och på så sätt skapa högre kundlojalitet. Det som bör utvecklas inom IKEA Family är att utöka förmånspaketet till medlemmarna. Det är således dessa förmåner som anses vara avgörande för en välfungerande kundklubb med lojala medlemmar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)