TVÅNG OCH MOTIVATION : Nödvändigt ont eller bara nödvändigt -En intervjustudie om de professionellas syn på tvångsupplevelsen inom öppenvården.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka professionellas upplevelser kring hur motivationen till ett förändringsarbete kan komma att påverkas av att ungdomar upplever sig tvingade att delta i insatser hos socialtjänsten och öppenvården. För att besvara studiens syfte gjordes semistrukturerade intervjuer med fem professionella behandlare inom tre olika insatser på öppenvården. Dessa arbetar gentemot ungdomar som huvudsakligen har ett kriminellt och utagerande beteende men även gentemot ungdomar som hamnat utanför samhället på grund av en psykisk ohälsa. Datamaterialet insamlades och sedan gjordes en tematisk analys på intervjuerna. Den tematiserade datan presenteras sen och analyserades med hjälp av Foucault, Bourdieu samt Ahrne för att se huruvida vi kunde se bakomliggande faktorer eller orsaker kring den problematik, studien visade. Resultaten visar att ungdomar upplever ett tvång i en liknande behandlingssituation vilket ofta tar sig i uttryck att en initial motivation till insatsen omöjliggörs. Det visar också att ansvaret faller på behandlaren att överbrygga denna tvångsupplevelse och på så vis försöka internalisera samt kultivera en motivation hos ungdomar. Detta är görbart om behandlaren erbjuds tillräckligt med autonomi inom organisationen samt är väl införstådd i hur ungdomar med liknande problematik helst vill bli bemötta. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)