Nyanländas lärande. Möjligheter och hinder ut ett lärarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Madelaine Pettersson; Lisbeth Ulriksson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Nyckelord: Nyanlända elever, organisation, kartläggning, lärande, inkludering, delaktighet, språkutvecklande arbetssätt, bedömning och betygsättning. AbstractSyfte: Studiens övergripande syfte är att utifrån ett lärarperspektiv belysa vilka möjligheter och hinder lärare upplever i undervisningssituationen för att synliggöra de nyanlända elevernas kunskaper i arbetet mot kunskapskraven. Studien avser även att belysa hur lärare upplever att de erhåller ett kvalitetssäkert bedömningsunderlag inför betygssättning av nyanlända elever.Teori: Den empiriska delen i studien består av intervjuer och som teoretisk utgångspunkt för att tolka och förstå empirin har vi utgått från fenomenologins livsvärld samt det sociokulturella, relationella och kategoriska perspektivet. Fenomenologins livsvärld är historisk, social, komplex och den värld vi ständigt lever i, tar för given och är förtrogen med. Ur ett sociokulturellt perspektiv är språket det viktigaste redskapet för att utveckla kunskaper och tankar i samspel mellan kultur, socialt sammanhang, interaktion och kommunikation i ett sociokulturellt perspektiv. Det relationella och kategoriska perspektivet handlar om elevens förutsättningar i olika avseenden och grunden för handlandet går inte att hitta i den enskilda elevens uppträdande eller beteende.Metod: Denna studie är kvalitativ och består av halvstrukturerade intervjuer av tio lärare från skolår 6 till 9. Intervjuerna har utgått från ett antal på förhand formulerade frågeställningar, som fokuserat på olika teman. För att få en bredd i vårt urval av lärare, har vi valt att intervjua lärare som undervisar i olika ämnen. Lärarna har olika erfarenheter av att undervisa nyanlända och antal nyanlända elever på skolorna varierar. Resultat: De kommuner som ingår i vår undersökning har upprättat en mottagningsenhet som tar emot nyanlända elever. Hur mottagandet sker och vilka förutsättningar de nyanlända eleverna får på mottagande skola varierar vad gäller org

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)