"Vi kan ju inte ha en plexiglasskiva i fotbollsmålet" : En kvalitativ intervjustudie om några fotbollsföreningars hantering av coronapandemin ur ett ekonomiskt perspektiv

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

Sammanfattning: Fotboll är den största sporten i världen och i Sverige är ungefär en miljon svenskarmedlemmar i Svenska fotbollförbundet. Efter att covid-19 upptäcktes och WHOmeddelade att det klassats som en pandemi har verkligheten för fotbollen (på allanivåer) varit inställda cuper, turneringar och uppskjutna matcher. Forskningen som hargjorts inom området fokuserar enbart på de högsta herrligorna i världen. Vetskapenfinns redan att elitnivån drabbades hårt ekonomiskt, däremot glöms fotbollsföreningarnasom inte spelar på elitnivå bort. Syftet med studien är därför att undersöka hurfotbollsföreningar i division 1 norra Svealand dam har hanterat coronapandemin ur ettekonomiskt perspektiv säsongen 2020. Metoden var en semistrukturerad kvalitativintervjustudie. Resultatet visade att alla föreningar som intervjuades hade klarat sigekonomiskt. Åtgärden som var vanligast hos föreningarna var att korttidspermitterapersonal. Då säsongen blev en enkelserie innebar det att rese- och domarkostnaderförsvann, föreningarna fick mindre kostnader den säsongen. Av de sex intervjuade hadeenbart en förening haft en utarbetad krisplan medan det för resterande fem handlade omatt lösa det för stunden, då omständigheterna hela tiden ändrades. Slutsatsen är att deundersökta fotbollsföreningarna hanterade coronapandemin ur ett ekonomisktperspektiv genom att korttidspermittera personal, söka kompensationsstöd för förloradeintäkter, begränsa materialinköp och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.Alla intervjuade föreningar klarade av den ekonomiska situationen genom enfungerande krishantering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)