Idiolekter - individuella språk : En språkvetenskaplig tvillingstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Författare: Annie Båtman; [2014]

Nyckelord: idiolekt; tvilling; talspråk; individuella språk;

Sammanfattning: Denna studie har gällt två tvillingars idiolekter, och undersökningen har sökt finna skillnaderna mellan deras talspråk. En idiolekt kan analyseras som resultatet av en människas identitet, register och anpassningen den gör till världen runtomkring sig. Resultaten av undersökningen har visat att informanterna Eva och Idas idiolekter skiljer sig från varandra på alla tre plan. Båda har ett ordförråd med hög stilnivå, även om Evas är mer akademiskt än Idas, vilket kan bero på att Evas studier är huvudsakligen på svenska medan Idas är på engelska. Eva är mer säker i sina uttalanden även om hon ofta påpekar att det hon säger är hennes åsikt. Ida garderar sig mer genom användning av försvagande adverb och tvekljud. Resultaten visar också att Eva pratar mer än vad Ida gör, vilket kan kopplas till vilka samtalsstilar de är vana vid samt hur de förhåller sig till att tala mycket eller lite. De är helt enkelt två olika språkvarelser med olika sätt att förstå språk och använda sina språk, vilket leder till att de gör olika val, olika tolkningar, att de använder olika ord och olika mängd ord. Hur lika deras register än är gör deras identiteter och anpassningssätt att de ändå skiljer sig stort från varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)