Sjuksköterskans erfarenheter av kommunikation med patienter när ett gemensamt språk saknas : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Samhället idag blir allt mer mångkulturellt. Andelen människor som inte pratar det lokalt dominerande språket ökar, vilket ställer krav på sjukvården och sjuksköterskan som möter dessa patienter. För att kunna ge god vård till alla patienter är det viktigt med en fungerande kommunikation där en ömsesidig förståelse och relation är centralt. Syfte: Att belysa sjuksköterskans erfarenheter av kommunikation med patienter när ett gemensamt språk saknas. Metod: Litteraturstudien genomfördes i enlighet med Polit och Becks (2017) nio steg. Elva vetenskapliga artiklar inkluderades i litteraturstudien. Samtliga artiklar är kvalitetsgranskade och analyserade induktivt. Resultat: Genom databearbetningen framkom fem olika teman; Svårigheter att utföra sitt jobb och bedriva omvårdnad, Vikten av en optimal relation mellan sjuksköterska och patient, Mötet med tolk kan vara utmanande, Familjemedlemmar som tolk anses inte vara lämpligt och Hitta alternativa sätt att kommunicera på. Slutsats: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att kommunikation mellan patient och sjuksköterska var helt avgörande för att kunna bedriva omvårdnaden. Då sjuksköterskan inte kunde kommunicera effektivt så blev det svårt att individanpassa vården och patientsäkerheten hotades.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)