Digitalisering i fastighetsbranschen : Faktorer som hindrar implementering av digitala lösningar i förvaltningsverksamheten

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Digitaliseringen har under lång tid revolutionerat många branscher. Fastighetsbranschensomställning har varit långsam även om digitaliseringen nu börjat ta fart även där. Denklassiska affärsmodellen har länge varit lönsam och det innebär ett risktagande att ta förstasteget. Trots att det verkar finnas uppenbara fördelar med att digitalisera sin verksamhet sågår det långsamt för beslutsfattarna i branschen att implementera nya lösningar. Syftet meddetta arbete är att identifiera faktorer som hindrar kommunala bolag att implementera digitalalösningar i sin förvaltningsverksamhet, samt se ifall det finns en signifikant skillnad mellanolika faktorer med avseende på yrkestitel, ålder, tid i branschen, eller kön. Med hjälp avfaktoranalys och oberoende T-test har arbetets frågeställningar kunnat besvaras. Den datasom analysen grundar sig i har insamlats genom en enkätstudie av kommunalafastighetsbolag i Sverige. Tre faktorer som hindrar bolagen från att digitalisera sinförvaltningsverksamhet identifierades i denna studie. En institutionell faktor, enflexibilitetsfaktor och en komplexitetsfaktor. En signifikant skillnad observerades för hurkomplexa man anser att digitala lösningar är. De respondenter som var över 40 år gamla,samt de som jobbat mer än 10 år i branschen ansåg i högre grad att lösningarna är förkomplexa jämfört med de som är 40 år eller yngre, samt de som jobbat 10 år eller mindre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)