Får det lova att vara ett leende? En studie om äkthetens betydelse vid tillämpning av sinnesmarknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Undersökningens syfte är att studera äkthetens betydelse samt konsumentbeteendet vid tillämpning av sinnesmarknadsföring inom hotellbranschen. Utifrån studiens syfte diskuteras tre forskningsfrågor: Hur upplever gäster sinnesmarknadsföring? Vilken påverkan har sinnesmarknadsföring på konsumentbeteendet? Hur viktigt är det för gäster att servicelandskapet uppfattas som äkta? Vår empiri består av tio semistrukturerade intervjuer som diskuteras i relation till tidigare forskning. Studien utgår från två huvudsakliga teman vilka är sinnesmarknadsföring och servicelandskap. Resultatet av studien visar att det mest betydelsefulla är att mötet med personalen upplevs som äkta av gästen jämfört med det övriga servicelandskapet. I enlighet med tidigare forskning upplevs sinnesmarknadsföring av intervjupersonerna som en subtil form av marknadsföring. Däremot visar resultatet av studien att sinnesmarknadsföring kan påverka gästen negativt, vilket inte behandlas djupgående i tidigare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)