Från kunskap till innovation : Företags utvärderdering efter lansering och hur det medför förändring

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Igor Kordas; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I dagens samhälle har innovation blivit en alltmer prioriterad fråga inom företag. Innovation är ytterst nödvändig för att företaget ska vara en stark spelare på marknaden och för att kunna få den nödvändiga ekonomiska utvecklingen som krävs. Det är viktigt att skaffa så mycket relevant information och kunskap som möjligt under alla steg av produktutvecklings-processen, till och med efter det sista steget – lanseringen av produkten. Syftet med denna studie var att undersöka hur en utvärdering som sker efter produktlanseringen genomförs eller borde genomföras i företag samt hur en sådan utvärdering kan påverka innovationsfrekvensen. Målet är att få kunskap om olika aspekter av utvärderingen t.ex. vilka fokus en utvärdering kan ha. För att skaffa nödvändig information till arbetets teoretiska ram genomfördes sökningar i olika databaser, huvudsakligen i Google Scholar och KTH-bibliotekets sökverktyg Primo. I andra steget genomfördes en fältstudie som gick ut på att intervjua företag för att skaffa direkt information och därefter kunna sätta den informationen i perspektiv mot teorin samt bredda själva studien. Resultatet av sökningen i databaserna blev ett större antal artiklar som berörde syftet med denna studie. Artiklarna berörde syftet ofta från olika håll vilket hjälpte till att bygga teoriramen och gav mer förståelse för själva syftet med arbetet. Från artiklarna erhölls information om vilka kriterier som företag undersökte efter lansering, vilka typer av kriterium som finns, hur systemet för en utvärdering i slutstadiet ser ut och slutligen förslag på hur företag borde arbeta för att få en så effektiv utvärdering som möjligt. Med hjälp av teoriramen utvecklades en intervjuguide som skulle användas av gruppmedlemmarna vid intervjun med företagen. Resultaten av intervjuerna var direkt information om hur företag verkligen arbetar och ser på bl.a. innovation. Den genomförda studien visade klart och tydligt att kunskap som kan erhållas efter en lansering inte bör tas för givet. Det finns mycket information som endast kan erhållas efter lansering och det är viktigt att ha rätt tillvägagångssätt vid en utvärdering. Denna studie visade också hur utvärdering efter lansering kan medföra förändringar i företag och hur innovationsfrekvensen kan i vissa fall påverkas med en ökning. Studien renderade också i en modell för hur företag kan systematiskt genomföra en utvärdering efter lansering. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)