Normbrytande eller normbekräftande? En kvalitativ innehållsanalys av TV-serien "Girls" utifrån ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Abstract Studiens syfte är att kritiskt analysera TV-serien Girls, en serie som tillskrivits egenskaper som implicerar en normkritisk och banbrytande framställning av unga kvinnor i dagens amerikanska medelklassamhälle. I förlängningen syftar studien till att undersöka huruvida dagens visuella medier bidrar till att bekräfta eller utmana den rådande könsmaktsordningen och där tillhörande normer. Är TV-serien Girls normkritisk och banbrytande vad gäller framställningen av unga kvinnors livsvillkor i relation till utseende och kroppsuppfattning, sexualitet, maktstrukturer mellan könen samt de konventioner och stereotyper som existerar för män respektive kvinnor? Studien vilar på den hermeneutiska läran om tolkning och förståelse och präglas vidare av ett perspektivistiskt ställningstagande till vad som är befintlig sanning. Den huvudsakliga metoden i uppsatsen sorterar under diskursiv innehållsanalys som har kompletterats med observationsverktyg från främst semiotiken men även från narratologi. Analyserat material består av den första säsongen av Girls, tio avsnitt á ca 30 minuter. Som komplement och referenspunkt användes även samtliga tio avsnitt av SVTs paneldiskussion TV-cirkeln: Girls. Resultatet av studien visar på en delvis normbrytande syn på och framställning av kvinnans kropp och sexualitet samt konventioner och maktstrukturer inom sociala relationer, men tycks även på många vis vara en reproducent av rådande normer. Resultat visar på en dubbelsidig och komplicerad relation till genusvetenskapliga teorier om könskonventioner och köns olikartade framställning i medier. Key words: Girls, genus, innehållsanalys, feminism, sexualitet, kroppsuppfattning, stereotyp Normbrytande eller normbekräftande? En kvalitativ innehållsanalys av TV-serien ”Girls” utifrån ett genusperspektiv Emma Viggh & Ida Wallin Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)