Att flyta på ytan eller dyka till djupet : En studie om läsarter, lässtrategier och instuderingsfrågors inflytande påelevers läsförståelse

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

Sammanfattning: Bakgrund: Att som elev läsa och tillgodogöra sig en läst text beskrivs som antingen ytlig läsningeller djup läsning. Ytlig läsning beskrivs innebära ytlig förståelse och att läsningen där stannarvid textens sakinnehåll och vid detaljer. Djup läsning innebär att eleven ifrågasätter och ser attett innehåll finns även där det inte uttrycks.Syfte: Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur textfrågors utformningpåverkar elevers uppvisade läsförståelse. Forskningsfrågorna som besvarades var ”vilkalikheter och vilka skillnader finns det i elevernas svar på textfrågorna?” Och ”vilka läsarter ochlässtrategier behärskar elever utifrån hur de besvarar textfrågorna?”.Metod: Studien är en kvalitativ och kvantitativ interventionsstudie bestående av ett förtest,intervention med tre variationer och ett eftertest. Totalt deltog 24 gymnasieelever som läsersvenska 1, dessa 24 elever var uppdelade i två grupper. En av dessa grupper delades därefterupp vid interventionstillfället i ytterligare i två grupper, sammanfattningsvis blev det treinterventionsgrupper med 3 olika interventioner. Till förtestet användes Ray Bradburys novellDet långa regnet, till interventionsstudien användes Den korta sommaren en novell av sammaförfattare. Till eftertestet användes Timmen H också av Ray Bradbury. För att bedöma ochanalysera elevernas svar utformades en nominalskala för att kategorisera tillfredställande svaroch otillfredsställande svar.Resultat: De som fick ytliga frågor, intervention I, kunde besvara frågor inriktade på ytligläsförståelse. I intervention II så visade deltagarna att de kunde besvara frågorna som varbaserade på djup läsförståelse. I intervention III så skulle deltagarna beskriva vad berättelsenhandlade om och göra en sammanfattning, där visade nästan hälften att de kunde göra dettatillfredsställande. Sammanfattningsvis har båda grupperna kunskap om olika läsarter.Fördelningen av kunskap om läsarter mellan grupperna visar att det finns en ojämnläskompetens bland elever trots likvärdig utbildning.Resultatdiskussion och metoddiskussion: Studien skulle kunna beskrivas med hjälp avordspråket: ”som man frågar får man svar”. Studien visar betydelsen av hur frågorna till en textutformas, ställs och i vilket syfte. Förutom att besvara didaktikens grundfrågor behöversvensklärare ha kunskap om elevernas tidigare läserfarenheter när frågor om textens innehåll ställs

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)