"Personligt uttryck" Hur påverkas instrumentlärares undervisning och bedömning av hur de definierar begreppet personligt uttryck?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Kristoffer Dahl; Carl Eksmo; [2014]

Nyckelord: Personligt uttryck; bedömning;

Sammanfattning: AbstractSyftet med vår undersökning har varit att få en djupare förståelse för vad begreppet personligt uttryck innebär iundervisning och bedömning i kursen instrument eller sång. Det har också varit att undersöka hur lärarekommunicerar med varandra och elever kring begreppet. Vi utgick från frågeställningen: Hur påverkasinstrumentlärares undervisning och bedömning av hur de definierar begreppet personligt uttryck? Vi harsammanställt litteratur och tidigare forskning som berör ämnet. Vi har också samlat empiri genom att görakvalitativa forskningsintervjuer med sex verksamma instrument eller sånglärare och en person som var med ochtog fram ämnesplanen för musik på gymnasiet. Skolverket har inte definierat begreppet personligt uttryck. Enligtrespondenten som var med och tog fram ämnesplanen för musik på gymnasiet förväntas lärare veta hur mantolkar den här typen av begrepp. Han säger också att lärare förväntas diskutera kunskapskravens begrepp medvarandra. Vårt resultat visar att den undersökta gruppen lärare inte i någon större utsträckning diskuterarpersonligt uttryck i kollegiet eller med eleven. Vårt resultat visar också att det finns ett samband mellan lärarnasundervisningsmetoder och hur de definierar begreppet. Det finns också skillnader i hur våra respondenter vägerin personligt uttryck i bedömning av elever i instrument eller sång kursen. Vi har utifrån vår undersökning settvad bristande yrkesspråk kan få för konsekvenser för elevers förutsättningar att utvecklas. Den otydligadefinitionen av personligt uttryck tenderar också bli ett hinder för en likvärdig bedömning. Med den härundersökningen vill vi belysa vikten av att utveckla ett yrkesspråk och vidga instrument eller sångläraresperspektiv kring begreppet personligt uttryck.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)