Tidig upptäckt av elever som utmanar matematikundervisningen En kvantitativ studie om analysarbete och tidiga insatser med utgångspunkt i Skolverkets Bedömningsstödi Matematik för år 1

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur analysarbetet av resultaten från Skolverkets Bedömningsstöd i matematik för årskurs1genomfördessamt vilka didaktiska effekter dessa analyser ledde till i verksamheten. Syftet var även att undersöka om Bedömningsstödet ledde till tidig upptäckt och tidiga insatser av elever som är i behov av anpassningar, både för de som är i matematiksvårigheter och de med särskild fallenhet. Studien undersökte även inom vilka delar av den grundläggande taluppfattningen det förekom flest svårigheter samt höga kunskaper.Studiens teoretiska utgångspunkter är Kommunikativt och Relationsinriktat Perspektiv,KoRP, och specialpedagogiska perspektiv. Intresset i studien riktas mot i vilken omfattning kollegial samverkan är en del i analysarbetet och de därpå följande didaktiska effekterna. De specialpedagogiska perspektiven synliggörs av pedagogerna i synenpå svårigheter samt på vilket sätt dilemman hanteras. Genom en kvantitativ metod med kvalitativa inslag, en enkät med ett antal frisvars frågor,gjordes en helgruppsundersökning i en kommun. Respondenterna bestod av de lärare som undervisade i matematik i år 1 under läsåret 2018/2019. Samtligaelevresultat från höstterminens Bedömningsstöd i Matematik förår 1 ingick som en del i studien.I studien framkom att analysen av Bedömningsstödet till största delen genomfördes i samverkan med andra. Specialpedagogisk kompetens fanns med vid närmare hälften av analyserna. Alla respondenter ansåg att Bedömningsstödet hade betydelse för tidig upptäckt av matematiksvårigheter och av elever med särskild fallenhet för matematik. Studien visade att det ses i högre grad betydelsefullt för elever i svårigheter än för elever med särskild fallenhet. Insatser och förändradundervisning gavs i större omfattning till elever i svårigheter. Dilemmat kring tid, resurser och pedagogers ambition att ge eleverna stöd och anpassad undervisning framkom i studien. Studien visade att ramsräkning, begrepp (hälften/dubbelt, fler/färre) samt tals uppdelning var de delar inom tidig taluppfattning som orsakade flest elever svårigheter. Generellt uppvisade många av eleverna i årskurs 1 i den undersökta kommunen höga kunskaper i de allra flesta delar inom tidig taluppfattning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)