Hur handskas man med bråkstakar i skolans värld?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Syftet med vår c-uppsats är att bli säkrare i rollen som pedagoger. Först och främst vill vi ta reda på hur man som pedagog kan arbeta förebyggande med konflikter i skolan. På så sätt hoppas vi att konflikterna kommer att minska i klassen. Vi vill också förstå vad konflikterna bottnar i, varför och hur de uppstår. Med dessa fördjupade kunskaper tror vi att vi får fler redskap att lättare lösa konflikter på ett bättre sätt. Syftet är också att få klarhet i vilka metoder man som lärare kan och får ta till när en konflikt uppstår. Vi vill också ta reda på om konflikter är vanligare idag än förr och om konflikterna skiljer sig i en mångkulturell skola respektive icke mångkulturell skola. Intentionen är att kunna agera på ett professionellt sätt när det gäller konflikthantering och förhoppningsvis även kunna delge andra om förslag om hur man som pedagog kan lösa konflikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)