Buss eller spårvagn? : Miljövänligare infrastruktur för lokaltrafik i Jönköpings kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Sammanfattning: Arbetet är en LCA-studie vilken jämför transportslagen dieselbuss, gasbuss samt spårvagn. Studien behandlar dagens kollektivtrafiksystem i Jönköping jämförande ett realistiskt beräknat trafiksystem med spårvagn under ett 5- respektive 30-årigt perspektiv. Litteraturstudierna har främst inriktats på vetenskapliga arbeten och likvärdigt material. Eftersom buller från spårburen trafik hamnar längst ned på bullertrappan vid likvärdig ekvivalent ljudnivå och att alstringen av elektromagnetiska fält som fordras för driften eller funktionen är små, framstår den spårburna trafiken som ett miljövänligare alternativ i stadsmiljöer än bussar. Resultaten visar att spårvagnen har relativt mindre miljöpåverkan och behov av tillförd energi än bussar i relation till utfört transportarbete. Genom, en övergång till spårtrafik kan energianvändningen för kollektivtrafiken minska tillsammans med omkostnaderna, för att på sikt bli ett betydligt hållbarare alternativ än det nuvarande. Införande av effektivare och kostnadseffektiva transportslag kan innebära ytterligare positiva aspekter likt i den tyska staden Freiburg am Breisgau där man fått mindre antal bilar, fler cyklister men framför allt ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken samt fler gående medborgare i de centrala stadsdelarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)