Gymnastiktränare och lärare i idrott och hälsa - En och samma ledare? : En observationsstudie om ledarskap

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Maja Bökman; Nathalie Lindqvist; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka hur ledarskapet påverkas när man är ledare i två olika kontexter. De frågeställningar vi vill besvara är:

Hur fattas beslut i tränarrollen i jämförelse med lärarrollen?Hur fattar de enskilda ledarna beslut i de olika kontexterna?

Metod

För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ kritisk händelse-observation valts som metod. Tre stycken ledare som är yrkesverksamma både som tränare i truppgymnastik och som lärare i idrott och hälsa har observerats. Tre observationer genomfördes per ledare och kontext. Totalt genomfördes 18 observationer som vardera pågick i 40 minuter. Observationerna genomfördes kontinuerligt under en treveckorsperiod och dokumenterades med hjälp av observationsscheman och en ljudinspelare. Observationsschemat utgick ifrån ett kontinuum gällande beslutsfattande på en auktoritär och demokratiskt skala.

Resultat

De tre observerade ledarna uppvisar olika former av beslutsfattande. Ledare 1 och 3 fattar fler demokratiska beslut i sin tränarroll än i sin lärarroll, medan ledare 2 uppvisar ett motsatt resultat. Gemensamt för de tre ledarna är att alla fattar fler auktoritära beslut än demokratiska beslut i de båda kontexterna

Slutsats

Det är troligt att tränarrollen och lärarrollen som separata kontexter inte är det som påverkar ledarskapet mest. Situationerna har varit så pass olika att inga tydliga mönster kunnat ses mellan de olika kontexterna. Varje enskild ledares situation har varit individuell. Förmodligen bidrar många olika aspekter till hur beslut fattas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)