Identitetsskapande på Instagram : en kvalitativ innehållsanalys om representation från ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Sammanfattning:

Identitetsskapandet som det ser ut idag och möjligheten att skapa en ny variant av ett existerande jag online är ett relativt nytt fenomen. I den könslösa cybervärlden växer ett behov fram av att visa upp vem man vill är, eller vem man önskar framställa sig som. Bieffekterna av att framställa sig själv genom bilder på sociala medier kan vara psykiskt påfrestande i form av en orimlig strävan efter en perfektion som inte är verklig och ett ökat bekräftelsebehov. En del av det problemområdet och det jag vill undersöka i min studie är hur identitetsskapandet genom kroppen ser ut på Instagram, och om representation skiljer sig åt könen emellan. Jag har gjort en kvalitativ bild- och innehållsanalys av utvalda träningskonton på Instagram för att se hur de skapar en identitet genom framställningen av sin kropp med tillhörande rubriker och hashtags. Dessutom vill jag se på hur dessa bilder tas emot av publiken/följarna och om det finns en kommunikation mellan dem och de publicerande användarna. Studien vill se om det finns en skillnad mellan männen och kvinnornas framställning genom sina kroppar, om de upprätthåller normativa könsstereotypiska ideal eller om de går emot dem. Resultatet visar att framställningen inom särskilda kategorier skiljer könen åt ordentligt men flera är även jämnt representerade i antalet bilder från bägge könen. Kommentarsfälten såg annorlunda ut könen emellan där män uppskattades för sin kropp som muskulös medan kvinnan begränsades till ett sexuellt objekt, trots att hennes kropp framställdes på samma sätt: situerad i en gymlokal i ett träningssammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)