SJÄLVSTÄNDIGA MEDARBETARE I DIGITALA MILJÖER : Hur organisationer kan bidra till individers självledarskap i samband med digitalisering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Förändring är något som verksamheter måste förhålla sig till kontinuerligt och är under konstant tryck att utforma sig efter de förväntningar som ställs på dem från det externa samhället såväl som de interna intressenterna. I och med teknikens framfart så har organisationer allt mer börjat ställa om för att arbeta utifrån en mer digitaliserad kontext, detta har dock inte alltid varit fallet för den enskilde medarbetaren. I och med Covid-19 pandemin så har dock acceptansen av distansarbete accelererats markant. Detta i relation till organisationers ökade tro på medarbetaren och dennes förmåga att kunna leda sig själv har skapat en miljö inom vilken organisationer och chefer nu måste kunna jobba med medarbetarnas självledarskap. De olika områdena runtomkring dessa förändringar så som självledarskap, digitalisering, motivation och ledarskap har under en längre tid blivit studerade och har således legat till grund för att kunna utföra denna studie. Genom att sammanslå dessa större områden till ett fokuserat område har de gett förutsättningar för att kunna etablera en grund för hur arbetet i framtiden kan utformas och vilka faktorer som kan ligga till grund för att facilitera ett självledarskap. Syftet med studien var således att öka förståelsen för hur organisation och ledning hjälper individen att använda sig av ett självledarskap samtidigt som vi går mot en allt mer digitaliserad miljö. Totalt genomfördes tio stycken semistrukturerade intervjuer med både chefer och medarbetare som ämnade att besvara hur organisationer samt ledning möjliggör självledarskap i och med distansarbete samt hur det påverkar individen. Det var även av intresse att undersöka vad individen bedömer som viktiga delar för att kunna ha ett självledarskap i samband med den digitala miljön. Den insamlade datan från intervjuerna jämfördes med tidigare forskning och har således syftat till att besvara följande frågeställning; Hur kan organisationer hjälpa individen till självledarskap i en allt mer digital miljö? Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställning har resultatet från denna studie visat att det finns många delar som kan förbättras när det kommer till självledarskap och distansarbete. Utifrån den empirin som inhämtats från de olika respondenterna så har studien funnit att faktorer såsom feedback, sammanhållning, kommunikation, intern och extern motivation som viktiga i arbetet för att kunna jobba med ett självledarskap i en kontext av digitalisering. Dessa utmaningar har ställts emot de litterära verken för att kunna utmynna olika teoretiska såväl som praktiska bidrag för att fylla det forskningsgap som vi identifierat, men även för att organisationer ska kunna ta beslut utifrån dessa faktorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)