Konventionell eller okonventionell, det är frågan? : En studie om flygvapnets förutsättningar för innovation till stöd för specialoperationer

Detta är en Master-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Flygvapnets specialoperationsförband produceras i den konventionella delen av Försvarsmakten vilket innebär högre krav på byråkrati och styrning uppifrån i dess utvecklingsprocesser än okonventionella organisationer. Detta innebär att snabb operativ innovation, som är en framgångsfaktor inom specialoperationer, försvåras. Studiens syfte är att genom en kvalitativ intervjustudie utreda hur en specialoperationsenhet som utvecklas, utbildas och utrustas i en konventionell organisation ges förutsättningar till innovation till stöd för specialoperationer. Till stöd används bland annat Spulaks teori om kreativitet och innovation för specialförband. Studien visar att det går att genomföra snabb innovation nerifrån och upp under förutsättning att det finns en koherent uppdrags- och riskuppfattning samt om det råder en organisationskultur som uppmuntrar till kreativitet och innovation. Snabb anpassning kan även ske uppifrån och ner genom närhet till beslutsfattare som skapar förutsättning för att prioritet kan möjliggöra att resurser frigörs. Ett anpassat regelverk, decentraliserad ledning och förståelse för uppdraget är andra avgörande faktorer som skapar förutsättningar till snabb innovation. För att kunna uppnå detta krävs även en tydlig styrning från central nivå för att undvika att specialoperationsförbandens behov fastnar i försvarsgrenskonkurrens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)