Överlevnad av ogräsfrön från vallskörd till gödsel

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Sammanfattning: Ogräs är en oönskad växt, ört eller gräs som konkurrerar med den odlade grödan om ljus, vat-ten och näring. För lantbrukaren är det arbetskrävande och kostsamt med bekämpningsåtgär-der mot ogräsen och det finns risk att skörden blir reducerad om det finns ogräs i vallen. Vid vallskörd finns också risken att ogräsfrön följer med grönmassan. Överlever fröna sedan ensi-leringen, digestionspassagen hos idisslare och rötningen till biogödsel finns en eventuell risk för att fröna sprids och ogräsen kan därmed etableras på åkern igen. Det finns flertalet fak-torer som påverkar i vilken utsträckning ogräsfrön kan överleva. Under de processer som fröna genomgår, från ensilering till biogödsel kan pH, syrefria miljöer, tuggning, inkubations-tid i våmmen och värmebehandling vid rötning vara faktorer som är betydande för frönas vita-litet. Fröet har även mekanismer som gör att det kan överleva trots ogynnsamma miljöförhål-landen. Denna litteraturstudie inriktas främst på de ogräsarter som utgör problem på slåtter-vallar och naturbetesvallar i Mellansverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)