“Jag har alltid varit så kluven inför det här beslutet ”

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Studiens syfte var att bidra med utökad kunskap i arbetet med elever i behov av särskilt stödmed fokus på särskild undervisningsgrupp. Studien ämnade undersöka elevernas ochföräldrarnas tankar och uppfattningar kring att vara placerad/ ha ett barn placerat i särskildundervisningsgrupp och genom detta få en djupare förståelse för skolans uppdrag gentemotelever i behov av särskilt stöd.Frågeställningar studien önskade kunna besvara var hur uppfattar eleverna och deras föräldrarplacering i särskild undervisningsgrupp samt på vilka sätt föräldrarna uppfattar attplaceringen i särskild undervisningsgrupp påverkat eleven.Eftersom det var elevernas och föräldrarnas uppfattningar om elevens skolsituation i särskildundervisningsgrupp som undersöktes, användes Bronfenbrenners ekologiska systemteori påmikro- och mesonivå som teoretisk forskningsansats, tillsammans med metodansatsenfenomenografi.Studien genomfördes i en medelstor kommun i södra Sverige. Designen av studien bestod avsemistrukturerade kvalitativa intervjuer med några av kommunens elever som är eller harvarit placerade i särskild undervisningsgrupp och deras föräldrar. Den särskildaundervisningsgruppen, som vi kallar Lilla, tar emot elever från åk 1-6 med en problematisklärandesituation.Studien visade att alla elever överlag var mycket nöjda med att vara i den särskildaundervisningsgruppen men det var svårt för eleverna att sätta ord på varför de går där. Dehade ofta uppfattningen om att det handlar om att de blev mobbade och/eller mådde dåligt ihemskolan. Föräldrarna hade däremot en tydligare bild av att hemskolan inte kunde erbjudaen anpassad miljö för deras barn. Nästan alla eleverna uttryckte att de saknade sina gamlaklasskompisar i samband med skolbytet men att det i stora drag kändes bra. Föräldrarnaberättade att skolbytet väckte starka känslor hos dem, från enorm lättnad till stor frustration.Ett skolbyte till en särskild undervisningsgrupp innebar flera stora förändringar och föreleverna är tystnaden och antalet elever den största skillnaden. Föräldrarna berättade att deuppfattade flera positiva skillnader, både hos deras barn men även i sin roll som förälder.Både elever och föräldrar återkom flera gånger under intervjuerna till olika relationer och dekänslor som relationer väcker. Det handlade bland annat om trygghet i skolan, förtroende förlärare, saknad efter klasskompisar och besvikelse mot hemskolan. De sårbarheter someleverna och föräldrarna såg med särskild undervisningsgrupp handlade just om relationermen även om gruppens elevsammansättning och brist på varierade inlärningssituationer. Fleraföräldrar nämnde även att de kände oro för elevens kunskapsnivå och dess fortsatta skolgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)