Gymnasieelevers upplevelse av sin psykosociala miljö med fokus på sociala kontakter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

Författare: Diana Nyberg; [2021]

Nyckelord: Student health; contact; school; support; Elevhälsa; kontakt; skola; stöd;

Sammanfattning: Abstrakt Syftet med denna studie var att undersöka hur elever som går första året på gymnasiet upplever psykosociala miljön med fokus på sociala kontakter. Metoden var en intervjustudie med en kvalitativ ansats, för att få en djupare förståelse för hur elever upplever skolmiljön på gymnasiet. Resultatet visar på att eleverna anser trots distansstudier varvat med närstudier så upplevs skolmiljön lugn och studieuppgifterna är inte alltför betungande. Eleverna anser även att kontakten till lärare och klasskamrater fungerar bra. Dock är det mycket kontakt via digital plattform med ett  internetbaserat program via dator och även mobil. Eleverna är överens om att sociala kontakter är viktigt, det gäller både skolkamrater, lärare men även kamrater utanför skolan. Däremot har eleverna inte så mycket kontakt med övrig skolpersonal. Slutsatsen som kan dras från undersökningen är att det behövs mer sociala kontakter i form av den som sker när de är i skolan och har undervisningen. En fundering är om det skulle vara mer övrig personal förutom lärare och vaktmästare tillgängliga för eleverna i skolans lokaler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)