Faktorer boenden föredrar i flerbostadshus vad gäller byggnadskvaliteter

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Studien utgör ett kandidatarbete som syftar till att ta reda frågeställningen om vad boende föredrar för byggnadskvaliteter i flerbostadshus. Utgångspunkten ligger i begreppet arkitektonisk kvalitet och berör aspekter inom funktion och skönhet. För att frågeställningen skulle kunna besvaras och syftet uppnås i arbetet gjordes en kvantitativ analys i form av en enkät som skickades ut till mäklare i branschen. Mäklarna skulle representera boenden i hushållen och utifrån deras kompetens och erfarenhet ge deras synpunkter på vad boenden kan tänkas föredra för byggnadskvaliteter. Anledningen till att mäklare blev urvalet har att göra med uppsatsens tidsbegränsning. Med tanke på att författaren till studien är visstidsanställd på JM underlättade det att fråga mäklarkollegor om hjälp. Istället för att skicka enkäter till slumpmässiga boenden.Mäklarna ansåg att säkerhet, ljudisolering, dagsljus, klimat och välfungerande kök – och badrum var de viktigaste aspekterna. Förklarningen till det är att boenden föredrar byggnadskvaliteter som underlättar deras dagliga behov och komfort. Efter en sammanställning av resultatet jämfördes resultatet med den tidigare studien som visade på både likheter och skillnader. Olikheterna i resultatet kan tyda på att boenden föredrar olika beroende på vem det är som tillfrågas. Förutsättningar som inkomst, bakgrund, område, målgrupp är exempel på faktorer som har en inverkan på vad en boende föredrar i en bostad. Därför är det särskilt viktigt att utföra marknadsanalyser i områden för att undersöka boendes behov och efterfrågan, och utifrån den informationen bygga framtida bostäder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)