Högläsningens betydelse för barns språkutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Bakgrund Högläsning bidrar till att barn får möjlighet att utveckla ett intresse för litteratur samtidigt som det bidrar till barns språkliga förmåga och litteracitet. Barn som får möjlighet att lyssna och samtala kring litteratur utvecklar ett bredare ordförråd samtidigt som de genom socialinteraktion får öva på samspel och kommunikation. Lyssnande i sig stimulerar också språkligutveckling. Syfte Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad förskollärare anser om högläsningens betydelse för barns språkutveckling och hur förskollärare gör för att uppnå lyssnande under högläsningen. Vi undersöker även hur situationen påverkar möjligheten till samtal och hur de tillvaratar barns intresse under högläsningen. Metod Vi har utgått från både kvalitativ och kvantitativ metod i form av en enkät med öppna och slutna frågor. Vi har skickat ut vår enkät till förskollärare på sex förskolor i södra Sverige för att ta del av deras syn kring litteraturens betydelse för barns språkutveckling. Resultat Genom undersökningen kan vi se att förskollärare anser att högläsning och samtal kring litteratur är viktigt att använda i förskolan för att bidra till barns språkutveckling. Förskollärarna lyfter även att den sociala miljön har en stor inverkan på möjligheten till samtal kring litteratur. Undersökningen visar att om förskollärare tar del av barns intressen och delaktighet genom samtal bidrar det till att barn lyssnar under högläsningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)