Bröstcancerpatientens upplevelse av sitt återbesök efter operation hos kontaktsjuksköterska på Bröstmottagning: information, stöd, bemötande och delaktighet.

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Vid ett cancerbesked ges mycket information som kan ge psykologiska reaktioner hos patienten.  Att ge individuellt stöd, information och ett bra bemötande är viktigt för att patienten ska känna sig trygga och delaktig i sin vård.

Syfte

Att utvärdera bröstcancerpatientens upplevelse av information, stöd, bemötande och delaktighet i samband med sitt återbesök hos kontaktsjuksköterska efter operation på Bröstmottagning.

Metod

En tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats då huvudfokus var patientens upplevelse av information, stöd, bemötande och delaktighet. Patienterna fick svara på en elektronisk enkät direkt efter sitt återbesök på mottagningen. Totalt svarade 48 patienter på enkäten.

Resultat

 Resultatet visade en mycket hög nöjdhetsgrad bland bröstcancerpatienter vad gäller information, stöd, bemötande och delaktighet i samband med återbesöket hos kontaktsjuksköterskan efter bröstkirurgi. Äldre kvinnor var mer nöjda med informationen jämfört med de yngre. Utbildningsnivå hade ingen betydelse för hur nöjd patienten var eller uppfattningen av delaktighet och stöd. Inte heller kunde man påvisa några signifikanta skillnader mellan information och delaktighet mellan de som genomgått bröstbevarande kirurgi kontra tagit bort hela bröstet.

Slutsats

Kontaktsjuksköterskan har således en viktig roll på mottagningen när det gäller omvårdnad och vårdkvalitet ur ett patientperspektiv. Att kunna identifiera områden som är i behov av förbättring är viktigt. Analysen ger stöd för att det arbetssätt som kontaktsjuksköterskorna och läkarna har idag är positivt för patienten då studien påvisade att majoriteten av patienterna var mycket nöjda med information, stöd, bemötande och kände sig delaktiga vid sitt återbesök hos kontaktsjuksköterska.

Nyckelord: Stöd, bemötande, information, patientdelaktighet, bröstcancer patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)