Hur kan sjuksköterskan främja patienters egenvård vid typ 1 diabetes : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund Diabetes mellitus typ 1 är både psykiskt och fysiskt påfrestande då sjukdomen kräver uppenbarliga förändringar i livsstil, kost, regelbundna blodsockerkontroller, fysisk aktivitet och psykisk välmående. Att få diagnosen diabetes typ 1 kan drastiskt förändra en persons liv och skapa en stark oro inför framtiden. En dålig följsamhet i egenvårdshantering kan leda till akuta och sena komplikationer vilket ger sjuksköterskan en central roll i vårdande, utbildande och stöd för patientens egenvård och välmående i det dagliga livet. Syfte Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan främja patienters egenvård vid typ 1 diabetes ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. Metod En litteraturstudie användes för att besvara studiens syfte genom data från vetenskapliga forskningsartiklar. Artikelsökningarna gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Totalt inkluderades 15 artiklar i studiens resultat efter en systematisk genomgång av artiklarnas resultat genom en kvalitetsbedömning för att avgöra artiklarnas relevans för studien. Resultat Resultatet presenteras i två teman: Patientutbildning och egenvård ur både patient- och sjuksköterskeperspektiv. Sammanfattningsvis krävs en kontinuerlig individanpassad utbildning efter patientens egna behov och utmaningar. Slutsats För att patienten ska uppnå en så god egenvård som möjligt och uppleva välbefinnande har sjuksköterskan en central roll, detta genom att individanpassa vården efter patientens livssituation och behov samtidigt som respekt finns för integritet och autonomi. Den fortsatta och kontinuerliga patientutbildningen är en essentiell faktor för en fortsatt god egenvårdshantering genom ett personcentrerat förhållningssätt. Patientutbildningen ska grundas på vårdsituationen helhetsperspektiv där patientens egna värderingar, övertygelser och prioriteringar ska vara i fokus för att förbättra patienternas metaboliska kontroll, följsamhet och därav livskvalité 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)