Järn- och stålindustrins marknadsföring på sociala medier : En kvalitativ studie om digital marknadsföring för B2B-företag inom järn- och stålindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Studien syftar till att öka förståelsen för relevansen av digital marknadsföring på sociala medier för B2B-företag inom järn- och stålindustrin och öka kunskapen om betydelsen av hållbarhet i marknadsföringssyfte på sociala medier för dessa företag. Metod: Studien har utgått från en kvalitativ forskningsansats där empiriinsamlingen består av data insamlat från 11 semistrukturella intervjuer. En kvalitativ riktad innehållsanalys togs i anspråk för att vidareutveckla och bekräfta redan befintliga teorier funna inom den teoretiska referensramen. Medan en hermeneutisk ansats användes för att analysera obekräftade teorier och befintliga teoretiska gap funna inom den teoretiska referensramen. Resultat och slutsats: Resultatet av studien indikerar att marknadsföringsrelevansen på sociala medier skiljer sig mellan börsnoterade och icke-börsnoterade företag, mellan olika positioner i företaget och företagets närhet till slutprodukt. Relevansen av marknadsföring på sociala medier skilde sig inte i rekryteringssyfte ur HR- chefens perspektiv, oavsett om företaget var börsnoterat eller icke-börsnoterat. Hållbarhet har en stor betydelse i marknadsföringssyfte på sociala medier och ger företagen konkurrensfördelar. Studiens bidrag: Chefer i olika järn- och stålindustriföretag och andra tunga tillverkningsindustrier kan ta hänsyn till studiens resultat för att öka sin förståelse för relevansen av digitalmarknadsföring på sociala medier samt betydelsen av hållbarhet i marknadsföringssyfte på sociala medier. Detta för att utveckla sin kommande eller befintliga digitala marknadsföring på sociala medier. Förslag till vidare forskning: Vidare forskning föreslås inkludera fler antal intervjurespondenter och företag i studien för att undersöka resultatet i större utsträckning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)