Attityder mot personer med obesitas - Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder samt faktorer som påverkar attityderna.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Problem med att gå ner i vikt har många olika orsaker som inte alltid är påverkbara. Trots det har många personer med fetma någon gång upplevt att de blivit diskriminerade av vården på grund av sin vikt. Effekterna av stigmatisering är många och skadliga för hälsan. Syfte: Att beskriva sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder till personer med obesitas och faktorer som påverkar attityden. Metod: En litteraturöversikt i PubMed och CINAHL som ledde till att åtta artiklar valdes ut. Dessa analyserades och låg till grund för det resultat som presenterades. Resultat: Två kategorier framkom vilka var stigmatiserande karaktärsdrag och faktorer som påverkar attityderna. Den sistnämnda kategorien kunde delas in i två subkategorier, uppfattningen om orsak till fetma och demografins påverkan. Resultatet visar att sjuksköterskor har en mer negativ bild av personer med obesitas än sjuksköterskestudenter, och tillskriver även denna patientgrupp fler negativa karaktärsdrag än sjuksköterskestudenterna. Synen på orsaken till viktuppgång, arbetserfarenhet och kunskap hade påverkan på attityderna. Slutsats: Mer forskning behövs kring sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder till personer med obesitas för att ge en bättre förståelse och ökad kunskap. Obesitas behöver också börja ses som den medicinska kroniska sjukdomen den är för att personer med obesitas ska slippa känna sig diskriminerade av sjuksköterskor vilket skulle kunna leda till en bättre vård och hälsa för personer med obesitas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)