Anknytningsmönster hos patienter med bipolär sjukdom.

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka anknytningsmönster hos patienter med bipolär sjukdom. Vilket anknytningsmönster var mest framträdande hos patienter med bipolär diagnos? Fanns det samband mellan stämningsläget och skattade anknytningsmönster? Självskattningsformuläret Relationship Questionnarie (RQ-Swe) användes som mätningsinstrument. Även frågor om patientens kön och ålder och stämningsläge ställdes. Patienter med bipolär diagnos som behandlas i den Allmänpsykiatriska öppenvården i två medelstora svenska städer tillfrågades om att delta studien. 37 patienter tackade ja till att delta i studien. Resultatet visar att otrygg anknytning, 64,86 %, var vanligast i undersökningspopulationen. Studien visade skillnader i anknytning beroende på kön. Olika fördelning av anknytningsmönster noteras bland män och kvinnor och det förekommer signifikanta skillnader mellan enskilda skattningsskalor bland de grupperna. Män hade endast trygg (sex fall, 54,55%) eller undvikande-avvisande anknytning (fem fall, 45,45%). Kvinnor hade alla fyra anknytningsmönster - trygg anknytning sju fall (26,92%), undvikande-avvisande anknytning tre fall (11,54%), ambivalent anknytning fem fall (19,23%) och undvikande-rädd anknytning elva fall (42,31%). Kvinnorna hade också signifikant högre värde på skalorna avsedda att mäta ambivalent och undvikande-rädd anknytning. Det fanns ingen signifikant skillnad i anknytningsmönster beroende på ålder eller stämningsläge.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)