När monopolet upphör, stannar pengarna i Sverige?

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Sverige har som de flesta känner till ett antal olika monopol. Med monopol menas att detgenom reglering bara är svenska staten som får bedriva verksamhet inom Sveriges gränser.Några av de mest kända monopolen är Systembolaget, Apoteket och Svenska spel. Bolagenägs av staten och bedrivs i aktiebolagsform. Anledningen till att staten har valt att regleravissa branscher är för att kunna styra utbudet i form av kvantitet eller prissättning. Det är enform av skydd för den svenska folkhälsan. Systembolagets monopol är till för att kunnakontrollera användandet av alkohol.Vårt syfte med studien är att studera vilka effekter det kan bli om SOU 2008:124 (En framtidaspelreglering.) genomröstas och träder ikraft 2011-01-01.Studien är skriven ur ett samhällsperspektiv. Det empiriska material som vi valt att samla inkommer att vara i en undersökande form för att finna svar på våra forskningsfrågor samt sehur respondenterna uppfattar situationen med spelrätterna existens eller inte.Vår slutsats blev att de nya aktörerna som kan tänkas etablera sig i Sverige endast kommer attgöra detta för att positionera sig på den svenska marknaden ur ett marknadsföringssyfte.Vidare kommer självklart de bolagen som etablerar sig att följa de svenska lagar ochförordningar som gäller. Detta gäller även de svenska skattesatser och redovisningsregler somgäller. Frågan är om de väljer att göra det eller inte? Svaret kommer att helt och hållet att bliekonomiskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)