Börsmisslyckande - En studie av misslyckade börsintroduktioner på Stockholmsbörsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Vi vill med vår uppsats försöka hitta förklaringar till varför börsintroduktioner misslyckas. Med dessa förklarande variabler vill vi försöka skapa en modell som kan förutse huruvida en introduktion kommer bli lyckad eller ej. Teorin bygger på aktuell och tidigare forskning om misslyckade börsintroduktioner. Det redogörs även för förekommande begrepp och variabler. Vi använder ett kvantitativt angreppssätt för att besvara uppsatsens problemformulering samt uppfylla dess syfte. För att hitta de variabler som förklarar en misslyckad börsintroduktion använder vi oss av en logistisk regression. De variabler som vi funnit som kan förklara en misslyckad börsintroduktion är företagets ålder, dess skuldsättning, huruvida företaget är uppbackat av venture capital eller ej samt andelen kvarhållna vinster i förhållande till totala tillgångar. Den modell vi skapar förutser en lyckad respektive misslyckad introduktion i 69 procent av fallen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)