”Jag kan inte göra mitt jobb som i vanliga fall, det gör ju ont i hjärtat någonstans” : En kvalitativ studie om yrkesverksamma på kvinnojourers upplevelser av att arbeta, bemöta och kommunicera med våldsutsatta kvinnor under Covid-19.

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

Sammanfattning: I denna studie har nio semistrukturerade intervjuer genomförts utifrån en kvalitativ studie med yrkesverksamma på kvinnojourer runt om i Sverige. Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma på kvinnojourer har upplevt det att arbeta på en kvinnojour samt hur deras bemötande och kommunikation gentemot våldsutsatta kvinnor har påverkats under tiden för pandemin. Resultatet har analyserat med hjälp av tidigare forskning, Lipskys teorier om gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme samt utifrån begreppen bemötande och kommunikation. Med en tematisk analys visar resultatet på att de yrkesverksamma på kvinnojourerna har fått göra omprioriteringar i sina arbetsuppgifter i samband med de implementerade restriktioner och rekommendationer på arbetsplatsen som smittspridningen av Covid-19 har medfört.  De har även bidragit till att en del kvinnojourer har fått en hög arbetsbelastning som lett till en sliten personal. Vidare framkommer det i resultatet att opinionsbildning och föreläsningar som är en viktig del i deras arbete, inte har kunnat bedrivas såsom önskat under pandemin. Resultatet visade även på att yrkesverksamma på kvinnojourer inte har sett en ökning av stödsökande kvinnor under Covid-19, vilket de tror sig kommer att se efter pandemins slut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)