Patienters upplevelser av att leva med kolorektalcancer : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Introduktion: Kolorektalcancer är en den tredje vanligaste cancerformen i Sverige och anses även vara ett globalt hälsoproblem. Det är en sjukdom som innebär stora livsförändringar för patienterna. Patienterna kan uppvisa olika symtom beroende på var cancertumören är lokaliserad. Med hjälp av kirurgi och kemoterapi kan patienterna behandlas. Sjuksköterskan kan ge god omvårdnad i form av bra bemötande, individanpassad information samt andra specifika omvårdnadsåtgärder. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med kolorektalcancer. Metod: En litteraturstudie där Polit och Becks (2012) niostegsmodell har använts. Sökning av artiklar genomfördes systematiskt med hjälp av databaserna CINAHL och Pubmed. Artiklarna som valdes ut och inkluderades i litteraturstudien granskades med hjälp av Polit och Becks (2012) granskningsmallar utifrån att de svarade på litteraturstudiens syfte och hade rätt inklusionskriterier. Efter tre urval återstod tio artiklar; sju kvalitativa och tre kvantitativa. Resultat: Resultatet framställde kategorier som lyfter fram patienters upplevelser av att leva med kolorektalcancer. Kategorierna består av: känslomässiga reaktioner, behov av information och kommunikation, behov av stöd med underkategorierna socialt stöd och stöd av sjuksköterskan, fysiska effekter samt attityder till förändring. Slutsats: Patienterna som lever med kolorektalcancer hade både positiva och negativa upplevelser av sjukdomsförloppet. Information, kommunikation och stöd var viktiga faktorer som sjuksköterskan hade möjlighet att påverka för att främja patienternas hälsa. Med hjälp av egenvård och användning av copingstrategier kunde patienterna finna sig i att leva med kolorektalcancer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)