Ägarinflytande i börsbolag - den svenska aktieägarmodellen under förändring?

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Dain Nevonen; [2006]

Nyckelord: Company law;

Sammanfattning: Vid en börsintroduktion aktualiseras frågeställningar rörande kontroll. Inflytandet över verksamheten försvåras eftersom allmänheten bjuds in att investera. Svensk rätt tillhandahåller dock ett antal konstruktioner för att bibehålla kontroll vilka undersöks i föreliggande uppsats. Uppsatsen redogör även mer ingående för den svenska aktieägarmodellen och dess framtid. Aktieägarstrukturen i svenska börsbolag kännetecknas av ett koncentrerat ägande, något som möjliggjorts genom ett utbrett utnyttjande av röstvärdesdifferenser. Med anledning av det ökade institutionella och internationella ägandet ställs nu emellertid den traditionella aktieägarmodellen inför nya utmaningar eftersom tendenser kan skönjas där ”verklig aktieägardemokrati” efterfrågas. Är den svenska modellen fortfarande eftersträvansvärd ur ett bolagsstyrningsperspektiv och vilka är fördelarna och nackdelarna med att sprida makten genom att slopa systemet med röstvärdesdifferenser?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)