”Jag är inte den enda som överlevt” - En kvantitativ studie kopplad till uppföljningsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för patienter som behandlats för barncancer.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka barncanceröverlevares upplevelser av besöket på uppföljningsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Undersökningen av patienternas upplevelser valde vi att avgränsa till vilka faktorer som påverkat att patienterna upplevde besöket som meningsfullt, vilka faktorer som påverkat att patienterna upplevde sig nöjda med informationen som gavs vid besöket samt vilka faktorer som påverkat upplevelsen av ett gott bemötande från personalen på uppföljningsmottagningen. Vi har i denna studie använt oss av en kvantitativ forskningsdesign som baseras på 193 besvarade enkäter från barncanceröverlevare som besökt uppföljningsmottagningen mellan åren 2012 och 2016. Patientdatan har kvantifierats och sammanställts i frekvens-tabeller och korstabeller där enkätsvaren redovisas i antal och procent. Delar av barncanceröverlevarnas tillhörande fritextssvar redovisas i form av citat. Studiens resultat har analyserats med hjälp av tidigare forskning på området samt med hjälp av studiens teoretiska ramverk i form av Antonovskys teori KASAM samt begreppen socialt stöd och hälsolitteracitet. Vår studie visar att faktorer som påverkade meningsfullheten vid uppföljningsbesöket handlar om huruvida besöket genererade någon ytterligare åtgärd för patienten respektive någon ny information. I vilken utsträckning patienten upplevde sig nöjd med informationen som gavs visade sig också samvarierar med i vilken utsträckning ny information erhölls samt beroende på om informationen var lätt att förstå för patienten. Faktorer som påverkade patientens upplevelse av att personalen tillämpade ett gott bemötande var om patienten fick ytterligare hjälp eller stöd vid besöket samt om personalen informerade patienten om något nytt kring den tidigare cancersjukdomen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)