Förvaltningsrättens resonemang kring barns behov av fortsatt vård enligt LVU : En kvalitativ dokumentstudie av förvaltningsrättens domar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur förvaltningsrätten resonerar kring barns behov när bedömning görs att vården enligt 21 § LVU (SFS 1990:52) inte kan upphöra. Studiens teoretiska ramverk bestod av socialekologisk systemteori, och barns behov användes som ett analytiskt verktyg. Studiens design var en kvalitativ dokumentstudie med abduktiv ansats. Materialet bestod av tjugotre domar från en förvaltningsrätt i Mellansverige som berörde prövning av möjlighet till upphörande av vård enligt LVU. Data har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och resultatet visar sju subkategorier insorterade under följande huvudkategorier; ”barnets utveckling”, ”familj och miljö” samt ”föräldrarnas förmåga”. Studien visar att förvaltningsrätten resonerar kring barns behov utifrån att barnets utveckling kan påverkas negativt av föräldrarnas oförmåga att tillgodose barnets behov, samt utifrån att det inte skett tillräckliga förändringar i barnets miljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)