Vad förändrar självmedkänsla? Deltagares erfarenheter vid Mindfulnessbaserad stressreduktion och Mindfulnessbaserad kognitiv terapi

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Denna studie undersöker åtta individers upplevelser av förändring i självmedkänsla under åtta veckors gruppdeltagande i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR och mindfulnessbaserad kognitiv terapi, MBKT. Studien har en huvudsakligen kvalitativ forskningsansats. Deltagarna intervjuades kort efter gruppens avslutande och ombads också fylla i formulär Self Compassion Scale (SCS), Neff (2003) i början och slutet av MBSR respektive MBKT. Samtliga deltagare ökade sin självmedkänsla. Daglig meditation framkom som den viktigaste specifika faktorn i förändringen till ökad självmedkänsla för denna grupp. En annan viktig faktor för ökad självmedkänsla var hur deltagarna löste upplevda svårigheter i samband med meditationerna. När deltagarna kunde släppa sina reaktiva mönster och närma sig svårigheterna med nya förhållningssätt blev det möjligt att öva på ett sätt som ytterligare ökade självmedkänslan. Ledarens modellerande av mindfulnessattityderna var betydelsefullt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)